H&N
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-final-match-053-g-180x180.jpg
Пули «H&N Final Match» (0,53 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.53 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-sport-053-g-180x180.jpg
Пули «H&N Sport» (0,53 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.53 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-baracuda-069-g-180x180.jpg
Пули «H&N Baracuda» (0,69 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.69 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-baracuda-hunter-067-g-180x180.jpg
Пули «H&N Baracuda Hunter» (0,67 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.67 g
Quantity per pack - 400 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-baracuda-match-069-g-180x180.jpg
Пули «H&N Baracuda Match» (0,69 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.69 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-baracuda-power-069-g-180x180.jpg
Пули «H&N Baracuda Power» (0,69 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.69 g
Quantity per pack - 200 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-baracuda-magnum-106-g-180x180.jpg
Пули «H&N Baracuda Magnum» (1,06 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 1.06 g
Quantity per pack - 200 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-field-target-055-g-180x180.jpg
Пули «H&N Field Target» (0,55 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.55 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-field-target-trophy-056-g-180x180.jpg
Пули «H&N Field Target Trophy» (0,56 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.56 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-field-target-trophy-power-057-g-180x180.jpg
Пули «H&N Field Target Trophy Power» (0,57 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.57 g
Quantity per pack - 200 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-silver-point-075-g-180x180.jpg
Пули «H&N Silver Point» (0,75 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.75 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-rabbit-magnum-ii-102-g-180x180.jpg
Пули «H&N Rabbit Magnum 2» (1,02 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 1.02 g
Quantity per pack - 200 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-rabbit-magnum-power-104-g-180x180.jpg
Пули «H&N Rabbit Magnum Power» (1,04 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 1.04 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-hollow-point-046-g-180x180.jpg
Пули «H&N Hollow Point» (0,46 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.46 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-spitzkugel-056-g-180x180.jpg
Пули «H&N Spitzkugel» (0,56 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.56 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-terminator-047-g-180x180.jpg
Пули «H&N Terminator» (0,47 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.47 g
Quantity per pack - 200 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-crow-magnum-057-g-180x180.jpg
Пули «H&N Crow Magnum» (0,57 г)
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.57 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10
http://kvintor.ru/en/wp-content/uploads/2016/01/puli-hn-excite-econ-180x180.jpg
Пули «H&N Excite Econ»
Caliber - .177 cal.
Weight - 0.48 g
Quantity per pack - 500 шт.
Tare place - 10